Prehlásenie o spracovaní osobných údajov European National Panels B2B

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

Spoločnosť European National Panels s.r.o., IČO: 24309427, so sídlom Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Panel“) vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva za účelom výskumu trhu, sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ vás v súlade s článkom 12 Nariadenia EÚ informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Spoločnosti vlastniace Prevádzkovateľa (Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, so sídlom Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika; NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, so sídlom U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Česká republika; STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, se sídlom Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Česká republika – ďalej len „Spoločníci“). Prevádzkovateľ a jeho vlastníci sú členmi organizácie SIMAR SIMAR (Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky). Všetky činnosti Prevádzkovateľa vrátane spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade s odborovými kódexmi ICC/ESOMAR, pravidlami SIMAR a podnikovými smernicami.

I. Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť European National Panels s.r.o. je prevádzkovateľom online panelov pre výskum trhu a sociologický výskum, pričom respondentom (členom panelu) a svojim klientom (zadávateľom výskumov) sprostredkováva účasť respondentov vo výskumoch na rôzne témy. Sprostredkovávame najmä účasť na online dotazníkoch. V obmedzenej miere potom na telefónnych výskumoch a osobnom dopytovaní.
 2. V prípade našich potenciálnych, aktuálnych klientov a partnerov je správcom osobných údajov spoločnosť European National Panels s.r.o.
 3. Kontaktné údaje správcu sú European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: info@narodnypanel.sk.
 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, teda človeku, o ktorom vieme, alebo si dokážeme zistiť, o koho konkrétne ide.
 5. Vždy sa snažíme o obmedzenie spracovania osobných údajov na čo najnižšiu mieru. Technicko-organizačné procesy sú u nás nastavené tak, aby ochránili vaše súkromie v súlade s GDPR, platnou legislatívou a etickými pravidlami nášho sektoru.
 6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané v sídle Prevádzkovateľa našimi zamestnancami (na základe pracovnej zmluvy, dohody či inej forme spolupráce), prípadne ďalšími spracovateľmi. K osobným údajom majú prístup iba tí zamestnanci či ďalší spracovatelia, ktorí ho nevyhnutne potrebujú na výkon pracovných povinností alebo na plnenie našich pokynov. K spracovaniu dochádza pomocou výpočtovej techniky (predovšetkým štatistických, kancelárskych a účtovných softvérov, prípadne vlastných aplikácií Prevádzkovateľa), popr. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa osobných údajov.
 7. Osobné údaje nie sú zasielané do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

II. Rozsah a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Panel spracováva predovšetkým vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje:
  a) ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe Vášho dopytu,
  b) ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe Vašej objednávky,
  c) ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 2. Panel v niektorých prípadoch zbiera informácie od návštevníkov svojich webových stránok pomocou automatizovanej technológie (napr. využitie logov webových serverov pre zber IP adries a cookies).
 3. Rozsah je stanovený tak, aby spracovávané údaje spoľahlivo a vierohodne preukazovali vznik, priebeh a ukončenie našej spolupráce (teda zmluvného vzťahu), vrátane poskytovania odmeny; ďalej splnenie povinností voči tretím osobám (napr. finančný úrad) a predpisov o archivácii. Ide najmä o: Identifikačné údaje: tituly, meno, priezvisko, IČO a DIČ, sídlo; kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikátor dátovej schránky; bližšie údaje: údaje o predchádzajúcich skúsenostiach, údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vrátane príslušných dokladov, údaje o zručnostiach a znalostiach, údaje pre úhradu odmeny (číslo účtu).
 4. Poskytnutie a spracovanie Vašich osobných údajov v súvislosti s právnym vzťahom, resp. našou spoluprácou je nevyhnutným predpokladom na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Bez poskytnutia týchto údajov by sme s Vami nemohli nadviazať spoluprácu, teda s Vami uzavrieť zmluvu, a splniť s tým súvisiace zákonné povinnosti.
 5. Spoločnosť Vaše osobné údaje získava predovšetkým z týchto zdrojov: priamo od Vás; od tretích osôb alebo z verejne dostupných zdrojov – najmä od orgánov verejnej moci či Vašich zástupcov, ktorí za Vás konajú, alebo z verejných registrov.

III. Právny základ spracovania osobných údajov a účel spracovania

 1. Panel spracováva vaše osobné údaje na základe týchto dôvodov:
  a) plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, resp. našej spolupráce (teda plnenia zmluvných povinností) vrátane všetkých s tým súvisiacich záležitostí (najmä úhrada odmeny),
  b) oprávnený záujem Panelu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov),
  c) váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu v prípade, že nedošlo k objednávke služby,
  d) váš súhlas s bežnými analýzami návštevnosti webu a odhalenie prípadných chýb webu,
  e) oprávnený záujem Panelu na vedení interných štatistík,
  f) váš súhlas s cielenou reklamou,
  g) plnenie zákonných povinností, ktoré Spoločnosti ukladajú záväzné právne predpisy (predovšetkým predpisy z oblasti daní a účtovníctva), v dôsledku ktorých môžu byť Vaše údaje odovzdávané aj orgánom verejnej moci,
  h) ochrany či uplatnenia práv a právnych nárokov Spoločnosti alebo kontroly orgánov verejnej moci (najmä na preukázanie, že sme voči Vám splnili riadne všetky naše zmluvné záväzky či povinnosti nám uložené zákonom, alebo v súvislosti s vyrovnaním našich vzájomných záväzkov).
 2. Panel spracováva vaše osobné údaje na tieto účely:
  a) odpoveď na váš dopyt zaslaný cez dopytový formulár, prípadne e-mailom,
  b) vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Panelom,
  c) zasielanie obchodných oznámení a realizácia ďalších marketingových aktivít,
  d) interné prehľady a štatistiky o obchodnej činnosti Panelu,
  e) analýza návštevnosti webu,
  f) cielená reklama (retargeting).

 

Právny základ

Účel spracovania

Spracovávané údaje

Zdroj údajov

Plnenie zmluvy

Odpoveď na dopyt zaslaný cez dopytový formulár/e-mail

Meno a priezvisko, pracovné telefónne číslo, pracovný e-mail, názov pozície, názov firmy

Dopytový formulár/e-mail (údaje poskytuje subjekt údajov)

Plnenie zmluvy

Realizácia objednávky

Meno a priezvisko, pracovné telefónne číslo, pracovný e-mail, názov pozície, názov firmy

Informácie z objednávok (údaje poskytuje subjekt údajov)

Oprávnený záujem

Poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)

Meno a priezvisko, Pracovný e-mail

Informácie z objednávok

Oprávnený záujem

Interné prehľady a štatistiky obchodnej činnosti

Meno a priezvisko, pracovné telefónne číslo, pracovný e-mail, názov pozície, názov firmy

Informácie z dopytov/objednávok

Súhlas

Poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)

Meno a priezvisko, Pracovný e-mail

Informácie z dopytov (v prípade nerealizovaných dopytov)

Súhlas

Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server

IP adresy a údaje o prezeraní webu, zobrazené stránky a akcie na stránke, cookies

Pohyb užívateľa na webe, zobrazenie stránky s chybou

Súhlas

Cielená reklama (retargeting)

IP adresy, údaje o prehliadači a údaje o prehliadaní webu, cookies

Zobrazenie určitých stránok na webe

 

3. Na webových stránkach Panelu sú využívané tieto typy cookies:
a) technické cookies – sú nevyhnutné pre správnu technickú funkčnosť webu, bez nich by webové stránky nefungovali, preto sa na ich využitie nevyžaduje súhlas;

Názov

Účel

Expirácia

cookielawinfo-checkbox-necessary

Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Nevyhnutné“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-functional

Cookie je nastavená pluginom GDPR Cookie Consent na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Funkčné“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-performance

Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na uloženie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Výkon“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-analytics

Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Analytika“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Reklama“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-others

Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na uloženie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Ostatné“.

1 rok

auth cookie (Čenda)

Autentifikácia prihláseného užívateľa.

1 hodina

b) preferenčné cookies – ide o cookies, vďaka ktorým si webová stránka pamätá informácie, ktoré menia, ako webová stránka vyzerá alebo ako sa chová (napr. nastavenie vzhľadu, jazyka atď.);

Názov

Účel

Expirácia

wpml_browser_redirect_test

Tento súbor cookie je uložený pluginom WPML WordPress. Účelom cookie je uložiť presmerovaný jazyk.

relácie

_icl_visitor_lang_js

Tento súbor cookie je uložený pluginom WPML WordPress. Účelom cookie je uložiť presmerovaný jazyk.

1 deň

c) analytické/štatistické cookies – tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom používate webové stránky, a slúžia na ich vylepšovanie a odhaľovanie chýb;

Názov

Účel

Expirácia

_ga

Súbor cookie _ga, nainštalovaný službou Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a taktiež sleduje využitie webu pre analytický prehľad webu. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie unikátnych návštevníkov.

2 roky

_gid

Súbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkone webu. Niektoré údaje, ktoré sú zhromažďované, zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.

1 deň

_gat_gtag_UA_49990309_6

Nastavené prehliadačom Google na rozlíšenie užívateľov.

1 minúta

Detailné informácie o Google Analytics nájdete na týchto odkazoch:

 

d) marketingové/reklamné cookies – používajú sa na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach so zámerom zobraziť im podľa ich správania cielenú reklamu tak, aby pre nich bola relevantná a zaujímavá.

Názov

Účel

Expirácia

Google Ads

vyhodnotenie kampaní

30 dní

IV. Čas uchovávania údajov

 1. Panel uchováva osobné údaje:
  a) po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, respektíve výskumného projektu, a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie potom 5 rokov od posledného spoločného výskumného projektu,
  b) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie potom 5 rokov,
  c) v prípade analýzy návštevnosti webu a cielenej reklamy po dobu nevyhnutne potrebnú.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Panel osobné údaje vymaže.

 

V. Odovzdávanie osobných údajov

 1. Panel sa vždy snaží obmedziť prenos osobných údajov na najnižšiu možnú mieru. V niektorých prípadoch však dochádza k prenosu osobných údajov týmto príjemcom:
  a) ďalším spracovateľom (viď. VI. Ďalší spracovatelia),
  b) Spoločníkom,
  c) našim partnerom,
  d) štátnym a iným orgánom v rámci plnenia zákonných povinností, pokiaľ tak ustanovujú príslušné právne predpisy.

VI. Ďalší spracovatelia

 1. Panel využíva nasledujúcich ďalších spracovateľov:
  a) poskytovatelia komunikačnej platformy (e-mail, kalendár, zdieľanie dokumenty),
  b) poskytovatelia analytických služieb webu (napr. Google Analytics),
  c) poskytovatelia účtovných služieb (účtovníctvo, financie, fakturácia),
  d) poskytovatelia IT služieb, technickej podpory, údržby a maintenance.

VII. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom:
  a) Predovšetkým máte právo od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané. Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame, máte právo kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o tomto spracovávaní (najmä identifikáciu správcu a spracovateľa, prípadne ďalších spracovateľov; informáciu o účeloch spracovania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch či kategórii príjemcov osobných údajov a čase, počas ktorého budú osobné údaje spracovávané a uložené, všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, či spracúvanie prebieha na základe oprávneného záujmu správcu alebo tretej strany, informáciu o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania).
 2.  Právo na opravu
  a) Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich aktualizáciu, opravu či doplnenie.
 3. Právo vzniesť námietku
  a) Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, môžete proti tomuto spracovávaniu vzniesť námietku a požiadať nás o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
  b) Všetky žiadosti môžete uplatňovať e-mailom na adrese info@narodnypanel.sk.
  c) Vaším právom je obrátiť sa s námietkou proti spracovaniu osobných údajov na Vám príslušný dozorný orgán. Prípadne sa môžete obrátiť na dozorný orgán pôsobiaci v mieste sídla Panelu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.
 4. Právo na výmaz a odvolanie súhlasu
  a) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať, a v takom prípade budú vaše osobné údaje vymazané.
  b) Právo na výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností či na ochranu svojich oprávnených záujmov.
  c) Vaše osobné údaje budú vymazané aj vtedy, ak už nebudú potrebné pre výskumný projekt či ďalšiu spoluprácu, alebo ak bude ich uloženie neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov, prípadne ak bude vaša námietka proti spracovávaniu vašich osobných údajov vyhodnotená ako oprávnená.
 5. Právo na obmedzenie spracovania
  a) Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie v prípade, že sa budete domnievať, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné, spracovanie neprebieha v súlade s platnou legislatívou, osobné údaje už nepotrebujeme pre daný výskumný projekt a v prípade, že vznesiete námietku a bude prebiehať jej vyhodnocovanie.
 6. Právo na prenositeľnosť údajov
  a) V prípade, že ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy a spracovanie prebieha automatizovane, máte právo nás požiadať o to, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré o vás uchovávame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 7. Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
  Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky, alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka.

Toto neplatí, ak k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania dáte svoj súhlas, je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy, alebo je to povolené právnym poriadkom.

Z našej strany však k žiadnemu spracovaniu osobných údajov založenému na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky, nedochádza.

V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky, neváhajte nás kontaktovať. Rovnako tak, ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv.

 

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 14.7.2022 a vstupuje do platnosti v rovnaký dátum.