Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych European National Panels B2B

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”).

Spółka European National Panels s.r.o., nr identyfikacyjny: 24309427, z siedzibą w Pradze, ul. Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Republika Czeska (zwana dalej również „Operatorem” lub „Panelem”) oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przetwarza w celu badań rynku i działalności gospodarczej, są uważane za ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Operator zgodnie z art. 12 RODO informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu prawach.

Spółki będące właścicielami Operatora (Nielsen Admosphere, a.s., nr identyfikacyjny: 26241226, z siedzibą w Pradze, ul. Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Republika Czeska; NMS Market Research s.r.o., nr identyfikacyjny: 25749315, z siedzibą w Pradze, ul. U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Republika Czeska; STEM/MARK, a.s., nr identyfikacyjny: 61859591, z siedzibą w Pradze, ul. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Republika Czeska – zwani dalej „Wspólnikami”). Operator i jego właściciele są członkami organizacji SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění / Stowarzyszenie agencji badań rynku i opinii publicznej). Wszelkie czynności Operatora, w tym przetwarzanie danych osobowych, odbywają się zgodnie z kodeksami branżowymi ICC/ESOMAR, zasadami SIMAR i regulacjami firmowymi.

I. Postanowienia podstawowe

 1. Spółka European National Panels s.r.o. jest operatorem paneli on-line służących do badań rynku i badań socjologicznych, przy czym respondentom (członkom panelu) i swoim klientom (zlecającym badania) zapewnia udział respondentów w badaniach na różne tematy. Zapewniamy w szczególności udział w ankietach on-line. W ograniczonym stopniu również w badaniach telefonicznych i indywidualnych.
 2. W przypadku naszych potencjalnych, aktualnych klientów i partnerów administratorem danych osobowych jest spółka European National Panels s.r.o.
 3. Dane kontaktowe administratora: European National Panels s.r.o., ul. Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Republika Czeska, adres e-mail: info@narodnipanel.cz.
 4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, więc człowieku, o którym wiemy, lub będzie możliwe dowiedzieć się, o kogo konkretnie chodzi.
 5. Zawsze staramy się ograniczyć przetwarzanie danych osobowych do minimum. Nasze procesy techniczno-organizacyjne są opracowane w taki sposób, aby chroniły Państwa prywatność zgodnie z RODO, obowiązującym prawem i branżowymi zasadami etyki.
 6. Dane osobowe są przetwarzanie w siedzibie Operatora przez naszych pracowników (na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub innej formy współpracy), ewentualnie przez inne podmioty przetwarzające. Do danych osobowych mają dostęp tylko tacy pracownicy lub inne osoby przetwarzające, które potrzebują ich do realizacji swoich zadań służbowych lub naszych instrukcji. Przetwarzanie odbywa się przy pomocy techniki komputerowej (głównie oprogramowania statystycznego, biurowego i rachunkowego, ewentualnie za pomocą własnych aplikacji Operatora), ewentualnie także w sposób manualny w przypadku danych osobowych w formie pisemnej przy przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa administracji i przetwarzania danych osobowych. W tym celu Operator wprowadził środki techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności środki zapobiegające nieupoważnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianom, zniszczeniu lub stracie, nieautoryzowanemu przenoszeniu, nieautoryzowanemu przetwarzaniu, jak również innym nadużyciom danych osobowych. Wszelkie podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, respektują prawo podmiotów danych do ochrony prywatności i mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (czyli poza UE) lub organizacjom międzynarodowym.

II. Zakres i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Panel przetwarza przede wszystkim Państwa dane identyfikacyjne i kontaktów:
  a) które Państwo mu przekazali, lub dane osobowe, które uzyskał na podstawie Państwa zapytania,
  b) które Państwo mu przekazali, lub dane osobowe, które uzyskał na podstawie Państwa zlecenia,
  c) które są niezbędne do wykonania umowy.
 2. Panel w niektórych przypadkach gromadzi informacje od użytkownikach serwisu za pomocą zautomatyzowanej technologii (np. zbieranie adres IP za pomocą plików log serwerów i plików cookies).
 3. Zakres został obrany w taki sposób, aby przetwarzane dane niezawodnie i wiarygodnie dokumentowały rozpoczęcie, tok i zakończenie naszej współpracy (czyli umowy), w tym przyznawanie wynagrodzenia, jak również spełnienie obowiązków wobec osób trzecich (np. urząd skarbowy) i obowiązków określonych w przepisach dotyczących archiwizacji. Są nimi w szczególności: Dane identyfikacyjne: tytuły zawodowe, imię, nazwisko, REGON i NIP, siedziba; dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, identyfikator skrzynki elektronicznej; bliższe dane: o wcześniejszych doświadczeniach, dane o wykształceniu, łącznie z odpowiednimi dokumentami, dane o zdolnościach i wiedzy, dane umożliwiające wypłacenie wynagrodzenia (numer rachunku).
 4. Udostępnienie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze stosunkiem prawnym, czyli naszą współpracą jest warunkiem koniecznym realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy i prawa. Bez udostępnienia powyższych danych nie moglibyśmy nawiązać z Państwem współpracę, czyli zawrzeć z Państwem umowę i spełnić w ten sposób związane z tym obowiązki ustawowe.
 5. Firma pozyskuje Państwa dane osobowe przede wszystkim z następujących źródeł: bezpośrednio od Państwa; od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł – w szczególności od organów władzy publicznej lub od reprezentujących Państwo osób, lub z rejestrów publicznych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania

 1. Panel przetwarza Państwa dane osobowe według następujących podstaw:
  a) realizacja obowiązków wynikających z umowy, czyli na podstawie naszej współpracy (realizacja obowiązków umownych), łącznie z wszystkimi związanymi z tym kwestiami (w szczególności wypłata wynagrodzenia),
  b) prawnie uzasadniony interes Panelu w zakresie realizacji marketingu bezpośredniego (w szczególności do przesyłania informacji handlowych i newslettera),
  c) Państwa zgoda na przetwarzanie w celach realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku niezlecenia usługi,
  d) Państwa zgoda na standardowe analizy ruchu stronie internetowej i wykrywanie ewentualnych błędów,
  e) prawnie uzasadniony interes Panelu w zakresie prowadzenia własnych statystyk,
  f) Państwa zgoda na targetowaną reklamę,
  g) realizacja ustawowych obowiązków, nałożonych na Spółkę przez obowiązujące przepisy prawa (przede wszystkim przepisy w zakresie podatków i rachunkowości), w wyniku których Państwa dane mogą zostać również przekazane organom władzy publicznej,
  h) ochrona i realizacja praw i roszczeń prawnych Spółki lub kontroli organów władzy publicznej (w szczególności do udowodnienia, że prawidłowo dopełniliśmy wobec Państwa wszystkich naszych zobowiązań umownych lub obowiązków nałożonych na nas przez prawo, lub w związku z rozliczeniem naszych wzajemnych zobowiązań).
 2. Panel przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a) odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza zapytania, ewentualnie wiadomości e-mail,
  b) obsługa Państwa zlecenia, realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a Panelem,
  c) przesyłanie informacji handlowych i realizacja innych działań marketingowych,
  d) opracowanie własnych przeglądów i statystyk dotyczących działalności Panelu,
  e) analiza ruchu w serwisie,
  f) reklama targetowana (retargeting).

 

Podstawa prawna

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane

Źródło danych

Realizacja umowy

Odpowiedź na zapytanie przesłane za pomocą formularza zapytania/wiadomości e-mail

Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail, nazwa stanowiska, nazwa firmy

Formularz zapytania/wiadomość e-mail (dane przekazuje podmiot danych)

Realizacja umowy

Realizacja zamówienia

Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail, nazwa stanowiska, nazwa firmy

Informacje z zamówień (dane przekazuje podmiot danych)

Prawnie uzasadniony interes

Świadczenie marketingu bezpośredniego (w szczególności do przesyłania informacji handlowych i newsletterów)

Imię i nazwisko, służbowy adres e-mail

Informacje z zamówień

Prawnie uzasadniony interes

Własne przeglądy i statystyki działalności handlowej

Imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail, nazwa stanowiska, nazwa firmy

Informacje z zapytań/Zamówień

Zgoda

Świadczenie marketingu bezpośredniego (w szczególności do przesyłania informacji handlowych i newsletterów)

Imię i nazwisko, służbowy adres e-mail

Informacje za zamówień (w razie niezrealizowanych zapytań)

Zgoda

Standardowa statystyka, odkrywanie błędów serwera i zapobieganie oszustwom i atakom na serwer

Adresy IP i dane dotyczące przeglądania serwisu, wyświetlone strony i zachowanie na stronie, pliki cookies

Zachowanie użytkownika w serwisie, wyświetlenie strony z błędem

Zgoda

Reklama targetowana (retargeting)

Adresy IP, dane o przeglądarce i dane o przeglądaniu serwisu, pliki cookies

Wyświetlenie określonych stron serwisu

 1. Strona internetowa Panelu korzysta z następujących typów plików cookies:
  a) techniczne pliki cookies – są konieczne do prawidłowego technicznego funkcjonowania serwisu, bez nich serwis by nie działał, dlatego ich użycie nie wymaga zgody;a

 

Nazwa

Cel

Czas ekspiracji

cookielawinfo-checkbox-necessary

Ten plik cookie, obsługiwany przez plugin GDPR Cookie Consent, służy do zapisania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Konieczne”.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-functional

Plik cookie, obsługiwany przez plugin GDPR Cookie Consent, służy do zapisania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Funkcyjne”.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-performance

Ten plik cookie, obsługiwany przez plugin GDPR Cookie Consent, służy do zapisania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Wydajność”.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-analytics

Ten plik cookie, obsługiwany przez plugin GDPR Cookie Content, służy do zapisania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Analityka”.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Ten plik cookie, obsługiwany przez plugin GDPR Cookie Consent, służy do zapisania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Reklama”.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-others

Tan plik cookie, obsługiwany przez plugin GDPR Cookie Consent, służy do zapisania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Inne”.

1 rok

auth cookie (Čenda)

autentyfikacja zalogowanego użytkownika

1 godzina

b) preferencyjne pliki cookies – to pliki cookies, dzięki którym serwis pamięta informacje o wyglądzie strony lub zachowaniu (np. ustawienia wyglądu, języka itd.);

Nazwa

Cel

Czas ekspiracji

wpml_browser_redirect_test

Ten plik cookie, obsługiwany przez plugin WPML WordPress, służy do ustalenia, czy w przeglądarce są zezwolone pliki cookies.

sesja

_icl_visitor_lang_js

Ten plik cookie jest zapisywany przez plug-in WPML WordPress. Celem tego pliku cookie jest zapisanie przekierowanego języka.

1 dzień

c) analityczne/statystyczne pliki cookies – te pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu, służą do jego ulepszania oraz odkrywania błędów;

Nazwa

Cel

Czas ekspiracji

_ga

Plik cookie _ga, instalowany przez usługę Google Analytics, oblicza dane o użytkownikach, sesjach i kampaniach, monitoruje ruch w serwisie w celu opracowania analitycznego przeglądu. Plik cookie zapisuje informacje anonimowo i przypisuje losowo generowany numer w celu określenia unikalnych użytkowników.

2 lata

_gid

Plik cookie _gid instalowany przez usługę Google Analytics zapisuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, i jednocześnie opracowuje analityczny raport o wydajności serwisu. Niektóre dane, które są gromadzone, zawierają liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które anonimowo odwiedzają.

1 dzień

_gat_gtag_UA_49990309_6

Obsługiwane za pomocą przeglądarki Google w celu odróżnienia użytkowników.

1 minuta

Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć w poniższych linkach:

 

d) marketingowe/reklamowe pliki cookies – są używane do monitorowania zachowania użytkowników serwisu w celu wyświetlenia im odpowiednich dla nich i ciekawych treści reklamowych na podstawie ich zachowania.

Nazwa

Cel

Czas ekspiracji

Google Ads

ocena kampanii

30 dni

IV. Okres przechowywania danych

 1. Panel przechowuje dane osobowe:
  a) przez czas niezbędny do zapewnienia realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, czyli projektu badania, i realizacji roszczeń wynikających z takich umów, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego wspólnego projektu badań,
  b) zanim zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu, nie dłużej niż przez okres 5 lat,
  c) w przypadku analizy ruchu w serwisie i reklamy targetowanej przez okres niezbędny.
 2. Po upływie okresu przechowywania Panel usuwa dane osobowe.

V. Przekazywanie danych osobowych

 1. Panel stara się ograniczyć przetwarzanie danych osobowych do minimum. Niemniej jednak w niektórych przypadkach dane osobowe są przekazywane niżej wymienionym odbiorcom: a) innym podmiotom przetwarzającym (vide VI. Inne podmioty przetwarzające),
  b) Wspólnikom,
  c) naszym partnerom,
  d) organom państwa i innym w ramach wykonywania obowiązków nałożonych przez prawo, o ile przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

VI. Inne podmioty przetwarzające

 1. Panel korzysta z niżej wymienionych innych przedmiotów przetwarzających:
  a) operatorzy platformy komunikacyjnej (poczta elektroniczna, kalendarz, wspólne dokumenty),
  b) dostawcy usług analitycznych serwisu (np. Google Analytics),
  c) dostawcy usług księgowych (księgowość, finanse, fakturowanie),
  d) dostawcy usług IT, wsparcia technicznego, konserwacji i maintenance.

VII. Przysługujące Państwu prawa w zakresie danych osobowych

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:
  a) W pierwszym rzędzie przysługuje Państwu prawo do otrzymania od nas informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są, czy też nie są przez nas przetwarzane. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać bezpłatnej informacji o takim przetwarzaniu (szczególnie danych identyfikacyjnych administratora, informacji o podmiocie przetwarzającym, ewentualnie innych podmiotach przetwarzających, informacji o celu przetwarzania, kategoriach odpowiednich danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych oraz okresie, w którym dane osobowe są przetwarzane i przechowywane; wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych; informacji o tym, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej; informacji o tym, czy są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowania).

 2.  Prawo do sprostowania
  a) Jeśli Państwo stwierdzą, że przetwarzane przez nas dotyczące Państwa dane osobowe są nieaktualne, przysługuje Państwu prawo do żądania ich aktualizacji, sprostowania lub uzupełnienia.
 3. Prawo do sprzeciwu
  a) Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu i żądania od nas wyjaśnień, żądania, aby usunęliśmy w taki stan, w szczególności mogą Państwo żądać zablokowania, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych.
  b) Wszelkie wnioski mogą Państwo kierować na adres poczty elektronicznej: info@narodnipanel.cz
  c) Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi przeciwko przetwarzaniu danych osobowych do właściwego dla Państwa organu nadzoru. Ewentualnie mogą Państwo zwrócić się do organu nadzoru, który działa w miejscu siedziby Panelu, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů), ul. Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.
 4. Prawo do usunięcia danych i wycofania zgody
  a) Państwo mogą w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  b) Prawo do usunięcia nie dotyczy danych osobowych, których potrzebujemy do realizacji obowiązków ustawowych lub obrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  c) Państwa dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą już potrzebne do celów projektu badawczego lub innej współpracy lub gdy ich przechowywanie będzie niedopuszczalne ze względu na inne przyczyny określone przez prawo, ewentualnie gdy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zostanie uznany za zasadny.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  a) Państwu przysługuje prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy będą Państwo uważać, że dane osobowe, które posiadamy o Państwu, są nieprecyzyjne, przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, danych osobowych już nie potrzebujemy do danego projektu bań, oraz w toku rozpatrywania złożonego przez Państwo sprzeciwu.
 6. Prawo do przeniesienia danych
  a) W przypadku gdy udzielili nam Państwo zgodę na przetwarzania danych osobowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy bądź zautomatyzowanego przetwarzania, przysługuje Państwu prawo żądania od nas, aby przekazaliśmy przechowywane o Państwu dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.
 7. Prawa do nie bycia przedmiotem zautomatyzowanego indywidualnego decydowania i profilowania
  Przysługuje Państwu prawo do nie bycia przedmiotem żadnej decyzji, opartej wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, która ma dla Państwa skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływa na Państwo.
  To nie dotyczy przypadków, gdy Państwo wyrażą zgodę na zautomatyzowane decydowanie, w tym profilowanie, jest ono niezbędne do zawarcia umowy lub dopuszczalne na podstawie prawa.

My jednak w żaden sposób nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które powodowałoby dla Państwa skutki prawne.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, jak również w przypadku woli skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt.

Niniejsza regulacja obowiązuje i wchodzi w życie z dniem 14.07.2022.